12. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, k akci „Výstavba mateřské školy v°ulici Bajkalská, Praha 10“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0132/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0132/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, k akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č.°18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, k akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10, se společností Pražská teplárenská, a. s., IČO 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
12. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, k akci „Výstavba mateřské školy v°ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0132/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...