8. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na°„POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA°10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

8. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na°„POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA°10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0654/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0654/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na „POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o dílo s dodavateli dle tohoto usnesení ve znění dle příloh č. 9 a 10 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

   

  0

 

II. ukládá

 1. paní Evě Lexové, pověřené vedením CSOP, p. o., podepsat a zajistit uzavření smlouvy na°realizaci veřejné zakázky s názvem „POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA 10“ - 1. část - Vícemístné vozidlo, se°společností Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o., (odštěpný závod České Budějovice - Okružní) se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO 471 24 652, schválené tímto usnesením (příloha č. 4 předloženého materiálu)

   

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 2. paní Evě Lexové, pověřené vedením CSOP, p. o., podepsat a zajistit uzavření smlouvy na°realizaci veřejné zakázky s názvem „POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA 10“ - 2. část - Osobní automobil, se°společností  auto MOTOL BENI, a. s., se sídlem Plzeňská 130, PSČ 150 00 Praha 5, IČO 256 65 731, schválené tímto usnesením (příloha č. 10 předloženého materiálu)

   

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2022

  0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...