5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha°10“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0204/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0204/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele HELFI, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Podolí, K sídlišti 776/9, PSČ 140 00, IČO 248 13 192, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I.1. tohoto usnesení ve znění dle°přílohy°č. 2 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit rozeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele HELFI, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Podolí, K sídlišti 776/9, PSČ 140 00, IČO°248 13 192

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 21.04.2023

  0

 2. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha°10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele HELFI, s. r. o., se°sídlem Praha 4 - Podolí, K sídlišti 776/9, PSČ 140 00, IČO 248 13 192, schválené tímto usnesením (příloha č. 2 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 05.05.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
5. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha°10“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0204/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...