21. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0220/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0220/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. zřizuje

 1. jednu pracovní  pozici projektové/ho manažerky/manažera pro oblast kultury v přímé řídící pravomoci vedoucího Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10

   

  s účinností ode dne 17. 4. 2023

  0

 

II. schvaluje

 1. novou organizační strukturu Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  s účinností ode dne 17. 4. 2023

  0

 

III. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, provést nezbytné pracovněprávní úkony vyplývající z bodů I. a II. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 17.04.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zapracovat uvedené organizační změny dle bodů I.°a II. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 17.04.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
21. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0220/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...