6. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023

6. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0205/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0205/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023 s hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, na°jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované Centrem sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 28.04.2023

  0

 2. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., informaci o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 3. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, informovat paní Evu Lexovou, pověřenou řízením CSOP v Praze 10, p. o., o její povinnosti zajistit využití dotace, poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023, v souladu s°"Programem podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl.°m.°Prahy pro rok 2023" a dále v souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze°státního rozpočtu krajům a hl. m. Praze pro rok 2023" a v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 4. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, informovat paní Evu Lexovou, pověřenou řízením CSOP v Praze 10, p. o., o její povinnosti zajistit odevzdání vyúčtování dotace, poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023 na odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 nejpozději do 17. 1. 2024

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
6. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0205/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...