4. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU°- MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2005)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0203/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0203/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2005) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a°z°rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2005) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 28.04.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
4. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU°- MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2005)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0203/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...