13. k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2022 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0212/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0212/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2022 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. příděly z hospodářského výsledku roku 2022 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit předání informace ředitelům příspěvkových organizací odvětví školství, kultury o schválení přídělů z°hospodářského výsledku roku 2022 do jejich peněžních fondů

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
13. k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2022 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0212/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...