2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 5849/1 za°část pozemku parc. č. 51 vše v k. ú. Záběhlice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0122/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0122/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 5849/1 za část pozemku parc. č. 51 vše v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. se záměrem hl. m. Prahy na směnu části pozemku parc. č. 5849/1 o výměře cca 60 m2 v°k.°ú. Záběhlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 51 o výměře cca 38°m2 v°k.°ú. Záběhlice, ve vlastnictví SJM Šebkových

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 23.03.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 5849/1 za°část pozemku parc. č. 51 vše v k. ú. Záběhlice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0122/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...