20. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0112/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0112/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 150 tis.°Kč a°čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 150 tis. Kč na°pořízení 2°ks vyvýšených keramických záhonů na zahradu MŠ

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucího OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 09.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
20. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0112/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...