21. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 a na zřízení Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0113/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0113/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 a na zřízení Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. pracovní pozici vedoucí oddělení e-Governmentu a ICT v Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10

  0

 2. jednu pracovní pozici referent/ka správy a provozu infrastruktury v referátu správy a°provozu infrastruktury v oddělení e-Governmentu a ICT v Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10

   

  vše ke dni 31. 3. 2023

  0

 

II. zřizuje

 1. Odbor informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10

  0

 2. pracovní pozici vedoucí Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10

  0

 3. jednu pracovní pozici asistent/ka a ekonom/ka Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10 v přímé řídící pravomoci vedoucí/ho Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10

  0

 4. jednu pracovní pozici IT konzultant/ka v Odboru informatiky (OIN) ÚMČ Praha 10 v°přímé řídící pravomoci vedoucí/ho Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10

   

  vše s účinností od 24. 2. 2023

   

   

   

  0

 

III. schvaluje

 1. přeřazení stávajícího referátu správy a provozu infrastruktury v oddělení e-Governmentu a°ICT v Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 do nově zřizovaného Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10 a současně změnu názvu ze stávajícího referátu správy a provozu infrastruktury v oddělení e-Govermentu a°ICT v Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 na oddělení infrastruktury a podpory uživatelů v Odboru informatiky (OIN) ÚMČ Praha 10, přičemž u°dotčených pracovních pozic (tj. vedoucí referátu/nově oddělení a referenti/tky referátu správy a provozu infrastruktury/nově oddělení infrastruktury a podpory uživatelů) nedochází ke změně náplně popisu pracovních činností

  0

 2. přeřazení stávajícího referátu správy a provozu aplikací v oddělení e-Governmentu a ICT v Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 do nově zřizovaného Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10 a současně změnu názvu ze stávajícího referátu správy a provozu aplikací v oddělení e-Governmentu a ICT v Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 na oddělení aplikací v Odboru informatiky (OIN) Úřadu městké části Praha 10, přičemž u dotčených pracovních pozic (tj. vedoucí referátu/nově oddělení a referenti/tky referátu správy a provozu aplikací/nově oddělení aplikací) nedochází ke změně náplně popisu pracovních činností

  0

 3. novou organizační strukturu Odboru informatiky (OIN) ÚMČ Praha 10 a Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

   

  vše s účinností od  1. 4. 2023

  0

 

IV. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, provést nezbytné pracovněprávní úkony vyplývající z bodů I. až III. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.04.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, vypsat výběrové řízení na funkci vedoucí/ho Odboru informatiky (OIN) ÚMČ Praha 10, a to dle ustanovení § 7 zákona č.°312/2002°Sb., o°úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 15.03.2023

  0

 3. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zapracovat uvedené organizační změny dle bodů I.°až III. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.04.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
21. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 a na zřízení Odboru informatiky (OIN) Úřadu městské části Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0113/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...