15. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2002) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023

15. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2002) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0084/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0084/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2002) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2002) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s°konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, provést změnu rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
15. k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2002) určené na úhradu výdajů vzniklých v°souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0084/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...