6. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem prodloužení umístění uměleckého díla až do 31. 3. 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0098/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0098/RMČ/2023
ze dne 23.02.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem prodloužení umístění uměleckého díla až do 31. 3. 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem prodloužení umístění uměleckého díla až do 31. 3. 2023, se společností BUBEC, o. p. s., IČO 708 24 185, se sídlem Praha 5, Řeporyje, Radouňova 366/1, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem prodloužení umístění uměleckého díla až do 31. 3. 2023, se společností BUBEC, o. p. s., IČO 708 24 185, se sídlem Praha 5, Řeporyje, Radouňova 366/1, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
6. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem prodloužení umístění uměleckého díla až do 31. 3. 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0098/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...