7. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0076/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0076/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“ ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, podepsat dodatek č. 1 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

    Termín plnění: 15.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
7. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0076/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...