9. k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 30. - 31. 1. 2023

9. k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 30. - 31. 1. 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0078/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0078/RMČ/2023
ze dne 09.02.2023
k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo ve dnech 30. - 31. 1. 2023 Rada městské části Praha 10

I. ukládá

 1. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.1.

  Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2 materiálu předloženého ZMČ

   

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 2. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.2.

  Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, provést rozpis závazných ukazatelů plánu ZČ na rok 2023 dle přílohy č. 3  materiálu předloženého ZMČ

   

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 3. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.3.

  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2023 pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10, LDN Vršovice Praha 10 a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 4. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.3.

  Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2023 pro příspěvkové organizace CSOP v°Praze 10, LDN Vršovice Praha 10 a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací

   

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 5. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.4.

  JUDr. Janě Hatalové, tajemnici, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2023 pro zaměstnance ÚMČ Praha 10 

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 6. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.5.

  paní Olze Koumarové, místostarostce, ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.°131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023 a 31. 12. 2023, včetně informace o°rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

   

  Zodpovídá: Olga Koumarová, místostarostka

  Termín plnění: 29.09.2023

  0

 7. k usnesení 2/6/2023, úkol 1.5.

  paní Olze Koumarové, místostarostce, ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.°131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023 a 31. 12. 2023, včetně informace o°rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

  Zodpovídá: Olga Koumarová, místostarostka

  Termín plnění: 28.06.2024

  0

 8. k usnesení 2/7/2023, úkol 1.2.

  Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit zaslání podepsaného Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 hlavnímu městu Praha

   

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 20.02.2023

  0

 9. k usnesení 2/9/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b). usnesení ZMČ č. 2/9/2023 a zajistit jejich uzavření s kupujícími 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 10. k usnesení 2/10/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b). usnesení ZMČ č. 2/10/2023 a zajistit jejich uzavření

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 11. k usnesení 2/11/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha, dle bodu I.  usnesení ZMČ č.°2/11/2023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 12. k usnesení 2/12/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha, dle bodu I. usnesení ZMČ č.°2/12/2023 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 13. k usnesení 2/13/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Hvozdíková 13-15, IČO 624 10 083, se sídlem Hvozdíková 2574/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 2/13/2023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 14. k usnesení 2/14/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. b) usnesení ZMČ č. 2/14/2023 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 15. k usnesení 2/15/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez°čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha, o usnesení ZMČ č. 2/15/2023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 16. k usnesení 2/16/2023, úkol 1.1.

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit informování vlastníka garáží - budov bez č. p./č. e. stojících na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, o°usnesení ZMČ č. 2/16/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 17. k usnesení 2/17/2023, úkol 1.1.

  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v°rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s°uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. 6. usnesení ZMČ č.°2/17/2023 

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 18. k usnesení 2/18/2023, úkol 1.1.

  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v°rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s°uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. 5. usnesení ZMČ č. 2/18/2023

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 19. k usnesení 2/20/2023, úkol 1.1.

  Ing. Tomáši Pekovi, S.E, předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v°budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
9. k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 30. - 31. 1. 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0078/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...