6. k návrhu na zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0069/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0069/RMČ/2023
ze dne 01.02.2023
k návrhu na zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o stavu objektu ÚMČ Praha 10, stavu přípravy rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10 a stavu výběrového řízení na nájem náhradních prostor ÚMČ Praha 10 dle°důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

  0

 

II. schvaluje

 1. zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha°10, jejichž výsledkem bude uzavření nájemní smlouvy se společností CARPET INVEST, s. r. o., IČO 017 60 068, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Tomáši Pekovi, S.E., 1. místostarostovi, zahájit a vést jednání směřující k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 se společností CARPET INVEST, s.°r.°o., IČO 017 60 068, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha°1

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

  Termín plnění: 15.03.2023

  0

 2. Ing. Tomáši Pekovi, S.E., 1. místostarostovi, předložit návrh smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 se společností CARPET INVEST, s. r. o., IČO 017 60 068, se°sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 ke schválení RMČ Praha 10

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
6. k návrhu na zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0069/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (18)

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Expertní stanovisko zpracované společností OTIDEA avz s.r.o.
Příloha č. 10 - IS OEK č. j. P10-031773/2023 ze dne 26. 1. 2023
Příloha č. 11 - Nabídka od společnosti C - ATRIUM HOUSE s.r.o.
Příloha č. 12 - Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10, které se konalo dne 15. 9. 2022
Příloha č. 13 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000394/2020
Příloha č. 14 - Žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 30. 6. 2021
Příloha č. 15 - Odpověď na žádost o prodloužení podmínek stanovených smlouvou o návratné finanční výpomoci ze dne 27. 10. 2021
Příloha č. 16 - Odpověď na náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu ze dne 27. 10. 2021
Příloha č. 17 - Nabídka společnosti CARPET INVEST s.r.o.
Příloha č. 2 - Právní stanovisko zpracované společností act ŘANDA HAVEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Příloha č. 3 - Usnesení RMČ č. 428 ze dne 26. 5. 2020
Příloha č. 4 - Zápis z prohlídky nabízených náhradních prostor ze dne 10. 9. 2020
Příloha č. 5 - Shrnutí výsledků předběžných tržních konzultací ve vztahu k veřejné zakázce „Nájem náhradních prostor“
Příloha č. 6 - Vysvětlení dokumentace č. 1 ze dne 23. 11. 2020
Příloha č. 7 - Znalecký posudek č. 5209-019-2020 ze dne 17. 2. 2020
Příloha č. 8 - Analýza využití objektu bytového domu pro potřeby MČ Praha 10 ze dne 13. 1. 2020
Příloha č. 9 - IS KHA č. j. P10-034922/2023 ze dne 30. 1. 2023
Stáhnout vše

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...