21. ke Zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v°působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0061/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0061/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
ke Zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. Zprávu o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat Čestné prohlášení k vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

    Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
21. ke Zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v°působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0061/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...