5. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0045/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0045/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., v maximální výši 604 000 Kč, na rekonstrukci 1 bytu zvláštního určení v°Domě spokojeného žití Sámova 29, dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením CSOP v°Praze 10, p. o., s termínem realizace do 31. 12. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., informaci o schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic, dle°bodu I. tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 10.02.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
5. k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0045/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...