13. k návrhu na uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.°VPI/PH/2022/155, VPI MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0133/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0133/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/155, VPI MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.°VPI/PH/2022/155, k akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“, se°společností CETIN, a. s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190°00 Praha 9, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/155, schválenou v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
13. k návrhu na uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.°VPI/PH/2022/155, VPI MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0133/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...