4. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

4. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 8. 2. 2024 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na schválení vyhlášení architektonické soutěže „Zahradní restaurace s°rozhlednou v Malešickém parku“ a schválení jejích soutěžních podmínek
Resolution Number
0059/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. 2023/OMP/1282 na akci „Havarijní oprava prvního dvorku, ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, Praha 10-b“ a°Dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2023 na akci „Havarijní oprava prvního dvorku, ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, Praha 10-a“
Resolution Number
0060/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2024 - zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z°roku 2023 (ÚZ 138 - Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací)
Resolution Number
0061/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0062/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Resolution Number
0063/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na nesouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0064/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0065/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0066/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0067/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0068/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na schválení Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, a změnu rozpočtu na rok 2024
Resolution Number
0069/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Gutova°1987/39, příspěvková organizace
Resolution Number
0070/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2024 - přesun finančních prostředků z oblasti neinvestičních výdajů do oblasti investičních výdajů v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0071/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrh na schválení Smlouvy o dílo a licenční smlouvy se společností MadLove, s. r. o., IČO 048 18 172, se sídlem Drtinova 10, 150 00 Praha 5
Resolution Number
0072/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na změnu tajemníka/tajemnice Komise pro podporu podnikání Rady MČ Praha 10 (KPP)
Resolution Number
0073/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na svěření kompetence pravomoci Rady městské Praha 10 do kompetence Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0074/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0075/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru školství (OŠK) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0076/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na rozpracování usnesení 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo dne 29.1.2024
Resolution Number
0077/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na schválení smlouvy o vypořádání neschválených provedených stavebních úprav v NP č. 101 v domě č. p. 989, ul. Černokostelecká č. o. 2 a v domě č. p. 61, ulice°Starostrašnická č. o. 62, k. ú. Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0078/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ zadávanou v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ
Resolution Number
0079/RMČ/2024
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na schválení podání Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí v°rámci systému výzev na výdaje realizované v projektech obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024
Resolution Number
0080/RMČ/2024
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
24.
Proceeding
k žádosti o změnu účelu přidělené dotace
Resolution Number
0081/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
4. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 8. 2. 2024 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...