33. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

33. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 30. 11. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na°prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.°p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha a°schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V°Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na°společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0803/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu v usnesení ZMČ Praha 10 č. 28/16/2022 ze dne 28.°2.°2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, vymezených do°pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Na°Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00
Resolution Number
0804/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu záměru prodeje tepelného hospodářství
Resolution Number
0805/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0806/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0807/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2023, svěřeného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0808/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2023, svěřeného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0809/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2025 až 2029
Resolution Number
0810/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2024
Resolution Number
0811/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2023
Resolution Number
0812/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
Resolution Number
0813/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024
Resolution Number
0814/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Resolution Number
0815/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0816/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Resolution Number
0817/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 v odvětví 0081 - Obecní majetek dle HMP (RO°3087)
Resolution Number
0818/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0385/RMČ/2023 a k návrhu na změnu rozpočtu 2023 v odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0819/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 0642/RMČ/2023 ze dne 21. 9. 2023 a uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0820/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0821/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0822/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na rozšíření uličních stromořadí na území Prahy 10
Resolution Number
0823/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0824/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu změny závazných ukazatelů rozpočtu v odvětví 0041 – Školství na rok 2023
Resolution Number
0825/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na souhlas se zrušením usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 a°usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/10/2023 ze dne 26. 6. 2023 ve věci souhlasu s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10
Resolution Number
0826/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a°kulturního domu a změnu platového výměru ředitele školy
Resolution Number
0827/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství
Resolution Number
0828/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0061 - Kultura a volný čas
Resolution Number
0829/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2023
Resolution Number
0830/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023, kde°subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10
Resolution Number
0831/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na aktualizaci Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro°období 2020-2030
Resolution Number
0832/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na schválení vítězů v jednotlivých kategoriích ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023 a absolutního vítěze ankety
Resolution Number
0833/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Resolution Number
0834/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0835/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na souhlas se změnou části usnesení RMČ Praha 10 č. 0793/RMČ/2023 k°návrhu na souhlas se zapojením MČ Praha 10 do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV na území MČ Praha 10
Resolution Number
0836/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
33. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 30. 11. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...