27. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

27. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 21. 9. 2023 9:30
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k podání adresovanému Radě MČ Praha 10 - Výzva k jednání o převodu vlastnických práv k technickému zařízení kotelny v objektu Nad Primaskou 444/Saratovská 382 na°SVJ (pí Helena Davidová, předsedkyně SVJ, ze dne 8. 9. 2023)
Resolution Number
0610/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 25. 9. 2023
Resolution Number
0611/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023, pravidel ankety a pojmenování ceny pro absolutního vítěze „Cena Jindřicha Waldese“
Resolution Number
0612/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 28 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0613/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0614/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Umístění rozvaděče společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. na pozemku parc. č. 3925/1, k. ú. Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0615/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Vybudování uzamykatelné klece na°kontejner a zpevněné plochy kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1431/6, k.°ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0616/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - připojení elektřiny od společnosti PREdistribuce, a. s., na pozemku parc. č. 3098/1, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0617/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - zateplení stavby č. 418 na°pozemku parc. č 3007/1, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0618/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu společnosti JonMag, s. r. o., IČO 090 51 716, se sídlem Blanenská 37/7, Brno, 621 00, ve věci umístění staveniště a zásahu do dřevin na°pozemku parc. č. 2798/1, k. ú. Strašnice, obec Praha, v rámci stavebních úprav a°nástavby objektu bývalé prodejny potravin na pozemku parc. č. 2798/49, k.°ú.°Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0619/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s.
Resolution Number
0620/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na projednání žádosti o souhlas se změnou doby užívání stavby dočasné - vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3405/1, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0621/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na úpravu textu ve smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě T-Mobile Czech Republic, a.°s., na polygony A, B, C a E, které byly schváleny usnesením RMČ č. 0273/RMČ/2023 ze dne 4. 5. 2023 a usnesením RMČ č. 0398/RMČ/2023 ze°dne 15. 6. 2023
Resolution Number
0622/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti Quantcom, a. s.
Resolution Number
0623/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s°dokončením akce: 11010-085126, WTTx8_NT_A_P0POK_OK
Resolution Number
0624/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0555/RMČ/2023 ze dne 9. 8. 2023 k návrhu na°výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s°názvem „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., Oblouková 837/7, Praha 10“
Resolution Number
0625/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu záměru na zajištění hrobky na veřejném pohřebišti
Resolution Number
0626/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče
Resolution Number
0627/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí neúčelových finančních darů neziskovým organizacím v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Resolution Number
0628/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s přijetím odkazu příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
Resolution Number
0629/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2024
Resolution Number
0630/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Resolution Number
0631/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1233 na akci "Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10"
Resolution Number
0632/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1a (projekt č.°CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014072) a EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1b (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014073).“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Resolution Number
0633/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“
Resolution Number
0634/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na zvýšení nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou
Resolution Number
0635/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Resolution Number
0636/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na ukončení nájemních vztahů výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době
Resolution Number
0637/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0638/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na udělení nesouhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0639/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0640/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Resolution Number
0641/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0642/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Úprava a recyklace odpadů Teplárenská“ na životní prostředí (investor SIEGL, s. r. o.)
Resolution Number
0643/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na znovuzapojení Městské části Praha 10 do kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“
Resolution Number
0644/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
36.
Proceeding
k informaci o přípravě veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, Praha 10“
Resolution Number
0645/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0646/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
38.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0647/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace
Resolution Number
0648/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k žádosti organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0649/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k žádosti organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku
Resolution Number
0650/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace
Resolution Number
0651/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2083)
Resolution Number
0652/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2082)
Resolution Number
0653/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Vánoce na Desítce“
Resolution Number
0654/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Zimní bál pro seniory“
Resolution Number
0655/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
47.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 3055), neinvestiční transfer MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10
Resolution Number
0656/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
48.
Proceeding
k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023, kde°subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž°zřizovatelem je městská část Praha 10
Resolution Number
0657/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
49.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru majetkoprávního (OMP) Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0658/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
50.
Proceeding
k návrhu plánu na zajištění energetického managementu pro MČ Praha 10 společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a návrh k zpracování a předložení Směrnice energetického managementu
Resolution Number
0659/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
51.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8048)
Resolution Number
0660/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
52.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0661/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
53.
Proceeding
k návrhu na schválení Soutěžních podmínek designerské soutěže na novou vizuální identitu MČ Prahy 10 a jmenování poroty pro vyhodnocení výsledků dvoukolové soutěže
Resolution Number
0662/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
54.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1277 na provádění stavebních úprav v objektu Vinice II
Resolution Number
0663/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
55.
Proceeding
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k návrhu na samostatně pořizovanou změnu ÚP SÚ HMP Z 3617/00
Resolution Number
0664/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
27. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 21. 9. 2023 9:30

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...