27. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 21. 9. 2023 9:30 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k podání adresovanému Radě MČ Praha 10 - Výzva k jednání o převodu vlastnických práv k technickému zařízení kotelny v objektu Nad Primaskou 444/Saratovská 382 na°SVJ (pí Helena Davidová, předsedkyně SVJ, ze dne 8. 9. 2023)
Číslo usnesení
0610/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu ceníku inzerce v periodiku Praha 10 s účinností od 25. 9. 2023
Číslo usnesení
0611/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023, pravidel ankety a pojmenování ceny pro absolutního vítěze „Cena Jindřicha Waldese“
Číslo usnesení
0612/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 28 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Číslo usnesení
0613/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 26 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Číslo usnesení
0614/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Umístění rozvaděče společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. na pozemku parc. č. 3925/1, k. ú. Strašnice, obec Praha
Číslo usnesení
0615/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Vybudování uzamykatelné klece na°kontejner a zpevněné plochy kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1431/6, k.°ú. Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0616/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - připojení elektřiny od společnosti PREdistribuce, a. s., na pozemku parc. č. 3098/1, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0617/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - zateplení stavby č. 418 na°pozemku parc. č 3007/1, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0618/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu společnosti JonMag, s. r. o., IČO 090 51 716, se sídlem Blanenská 37/7, Brno, 621 00, ve věci umístění staveniště a zásahu do dřevin na°pozemku parc. č. 2798/1, k. ú. Strašnice, obec Praha, v rámci stavebních úprav a°nástavby objektu bývalé prodejny potravin na pozemku parc. č. 2798/49, k.°ú.°Strašnice, obec Praha
Číslo usnesení
0619/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s.
Číslo usnesení
0620/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na projednání žádosti o souhlas se změnou doby užívání stavby dočasné - vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3405/1, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0621/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na úpravu textu ve smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě T-Mobile Czech Republic, a.°s., na polygony A, B, C a E, které byly schváleny usnesením RMČ č. 0273/RMČ/2023 ze dne 4. 5. 2023 a usnesením RMČ č. 0398/RMČ/2023 ze°dne 15. 6. 2023
Číslo usnesení
0622/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti Quantcom, a. s.
Číslo usnesení
0623/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s°dokončením akce: 11010-085126, WTTx8_NT_A_P0POK_OK
Číslo usnesení
0624/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0555/RMČ/2023 ze dne 9. 8. 2023 k návrhu na°výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s°názvem „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., Oblouková 837/7, Praha 10“
Číslo usnesení
0625/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu záměru na zajištění hrobky na veřejném pohřebišti
Číslo usnesení
0626/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče
Číslo usnesení
0627/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na poskytnutí neúčelových finančních darů neziskovým organizacím v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Číslo usnesení
0628/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s přijetím odkazu příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
Číslo usnesení
0629/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2024
Číslo usnesení
0630/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Číslo usnesení
0631/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1233 na akci "Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10"
Číslo usnesení
0632/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1a (projekt č.°CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014072) a EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1b (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014073).“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Číslo usnesení
0633/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“
Číslo usnesení
0634/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na zvýšení nájemného v pronajatých obecních bytech na dobu neurčitou
Číslo usnesení
0635/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Číslo usnesení
0636/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na ukončení nájemních vztahů výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době
Číslo usnesení
0637/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0638/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na udělení nesouhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0639/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0640/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Číslo usnesení
0641/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0642/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Úprava a recyklace odpadů Teplárenská“ na životní prostředí (investor SIEGL, s. r. o.)
Číslo usnesení
0643/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na znovuzapojení Městské části Praha 10 do kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“
Číslo usnesení
0644/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
36.
Jednání
k informaci o přípravě veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, Praha 10“
Číslo usnesení
0645/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0646/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
38.
Jednání
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0647/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0648/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
k žádosti organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0649/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
41.
Jednání
k žádosti organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku
Číslo usnesení
0650/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0651/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2083)
Číslo usnesení
0652/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2082)
Číslo usnesení
0653/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
45.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Vánoce na Desítce“
Číslo usnesení
0654/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
46.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Zimní bál pro seniory“
Číslo usnesení
0655/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
47.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 3055), neinvestiční transfer MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10
Číslo usnesení
0656/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
48.
Jednání
k návrhu na jmenování členů Hlavní inventarizační komise městské části Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023, kde°subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž°zřizovatelem je městská část Praha 10
Číslo usnesení
0657/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
49.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru majetkoprávního (OMP) Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0658/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
50.
Jednání
k návrhu plánu na zajištění energetického managementu pro MČ Praha 10 společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a návrh k zpracování a předložení Směrnice energetického managementu
Číslo usnesení
0659/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
51.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8048)
Číslo usnesení
0660/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
52.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0661/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
53.
Jednání
k návrhu na schválení Soutěžních podmínek designerské soutěže na novou vizuální identitu MČ Prahy 10 a jmenování poroty pro vyhodnocení výsledků dvoukolové soutěže
Číslo usnesení
0662/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
54.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1277 na provádění stavebních úprav v objektu Vinice II
Číslo usnesení
0663/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
55.
Jednání
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k návrhu na samostatně pořizovanou změnu ÚP SÚ HMP Z 3617/00
Číslo usnesení
0664/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
27. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 21. 9. 2023 9:30 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...