22. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

22. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 20. 7. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 803/10, 803/11, 803/52 v k. ú. Malešice za pozemky parc. č. 1285/13 a 1305/17 v k. ú. Troja
Resolution Number
0486/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 2809/60 v k.°ú. Strašnice
Resolution Number
0487/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2769/28 - ostatní plocha/zeleň o výměře 1223 m2, vymezeného oddělovacím geometrickým plánem č. 4765-9/2022 v k. ú. Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0488/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 704 v k. ú. Strašnice, obec Praha, a pozemku parc. č. 520/2 v k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0489/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 373 a 4/2 o výměře 192,0 m2 pro výkopové práce a 120,0 m2 pro zařízení staveniště, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0490/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na prodej, nebo pronájem části pozemku parc. č. 2769/2 a části pozemku parc. č. 2769/27, oba v°k.°ú. Strašnice, obec Praha, a zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 2769/2, k.°ú.°Strašnice, obec Praha, a to vše pro společnost ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.°r.°o., IČO°485°85°386, se sídlem Úvalská°3411/47, Strašnice, 100 00 Praha 10
Resolution Number
0491/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na projednání žádosti SV Slovinská 994/25, Praha 10, o souhlas s realizací půdní vestavby
Resolution Number
0492/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Vodafone Czech Republic, a.°s., IČO°257°88°001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, ve věci umístění rozvaděče na pozemku parc.°č. 5757/6 v°k.°ú. Záběhlice, obec Praha
Resolution Number
0493/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k žádosti o uzavření Smlouvy o provedení stavby – Vybudování uzamykatelné klece na kontejnery a zpevněné plochy ke kontejnerovému stání na části pozemku parc.°č.°1437/6, k.°ú.°Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0494/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č.°102 v bytovém domě č.°p. 524, Počernická č.°o. 64, k.°ú. Malešice, obec Praha
Resolution Number
0495/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 500 v bytovém domě č. p. 163, Rybalkova č. o. 17, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0496/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0497/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE°OBJEKTU Č. P.°200, K.°Ú. STRAŠNICE, NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA°10 - STRAŠNICE“
Resolution Number
0498/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0499/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0500/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0501/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v°rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0502/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 40.
Resolution Number
0503/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Resolution Number
0504/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0081 - Obecní majetek
Resolution Number
0505/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Resolution Number
0506/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zprovoznění a zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC10, číslo smlouvy 2021/OHS/1749, s°Gordic,°s.°r.°o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 2108/4, PSČ°586°01, IČO 479 03 783
Resolution Number
0507/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku smlouvy o poskytování licence k užití komunikačního systému MUNIPOLIS se společností MUNIPOLIS, s. r. o., se sídlem Londýnské náměstí°886/4, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 291 98 950
Resolution Number
0508/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na schválení pravidel pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací ve školství, zřizovaných MČ Praha 10 a stanovení platového výměru ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10
Resolution Number
0509/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7005) - vratky
Resolution Number
0510/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8030) vratky
Resolution Number
0511/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3037)
Resolution Number
0512/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2056)
Resolution Number
0513/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na zapojení základních škol zřízených MČ Praha 10 do programu Trenéři do škol
Resolution Number
0514/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru dopravy (ODO) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0515/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0516/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8036)
Resolution Number
0517/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
33.
Proceeding
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Resolution Number
0518/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na rozpracování usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 26. 6. 2023
Resolution Number
0519/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky s názvem „Stěhování úřadu MČ Praha 10“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0520/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
36.
Proceeding
k informaci o dotaci v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Resolution Number
0521/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s°Probační a mediační službou, se sídlem Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1, IČO°708°88°060
Resolution Number
0522/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na vyřazení majetku z AVČ Gutovka
Resolution Number
0523/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor/nemovitosti z důvodu rozšíření předmětu nájmu a na uzavření kupní smlouvy
Resolution Number
0524/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na schválení smluv o provedení stavebních úprav v objektu č.°p.°500, Estonská, č.°o.°3, která je součástí pozemku parc. č.°387, k. ú. Vršovice, obec Praha, a v objektu č.°p.°54, Kodaňská, č.°o.°10, která je součástí pozemku parc.°č.°388, k.°ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0525/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na schválení Smlouvy o dílo na úpravu 3., 4., 5. NP vnitřních prostor obchodně-administrativního objektu Vinice Business Centre - Vinice II na adrese Vinohradská 3218/169, Praha 10
Resolution Number
0526/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z části usnesení RMČ číslo 0483/RMČ/2023 ze dne 29. 6. 2023 k°návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení s°názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ°Kodaňská“
Resolution Number
0527/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Havarijní oprava prvního dvorku, ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, Praha 10“
Resolution Number
0528/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Komunikační kampaň ke stěhování úřadu MČ Praha 10 do nové radnice“
Resolution Number
0529/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na změnu Statutu měsíčníku Praha 10 a pravidel jeho vydávání, schváleného usnesením RMČ č. 0900/RMČ/2022 ze dne 21. 12. 2022
Resolution Number
0530/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
22. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 20. 7. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...