20. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

20. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 15. 6. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 991 v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0389/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3401/2 v k. ú. Michle
Resolution Number
0390/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k odejmutí části pozemku parc. č. 3405/1 ze°správy MČ Praha 10 zpět do vlastnictví HMP s následnou směnou za povrch pozemku parc. č. 2425/5, vše v k. ú. Michle
Resolution Number
0391/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výkupu spoluvlastnických podílů ve výši id. 5/6 z pozemků parc. č. 2855/1, 2855/11 a 2848/3 v k. ú. Strašnice
Resolution Number
0392/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v°k.°ú. Strašnice
Resolution Number
0393/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Resolution Number
0394/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za°rok 2022, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
Resolution Number
0395/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 524, 525 a 526/1, vše v k. ú. Vršovice, obec Praha, v rámci projektu Madridská Medical Center
Resolution Number
0396/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 349 ze dne 10. 5. 2022 k návrhu na úpravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 353, k. ú. Vršovice v grafické části přílohy č. 1 a schválení opravy prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 353, k. ú. Vršovice v°grafické části
Resolution Number
0397/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření 3 x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě T-Mobile Czech Republic, a. s. - etapy B, C a E
Resolution Number
0398/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., s názvem: Praha - polygon 14
Resolution Number
0399/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Na°Louži 869/4, Praha 10 - Vršovice, se společností Pe3ny Net, s. r. o.
Resolution Number
0400/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/1473 o nájmu části pozemku na základě žádosti ze dne 27. 2. 2023
Resolution Number
0401/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s°dokončením akce: INS_FTTH_CZ_PRAHA Zahradní Město 2, k. ú. Záběhlice
Resolution Number
0402/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 26,5 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou
Resolution Number
0403/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2078/248 a parc. č. 2078/253, o celkové výměře 23,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou
Resolution Number
0404/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2021/OMP/0940 o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, o výměře 25,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem prodloužení smlouvy do 31. 12. 2027
Resolution Number
0405/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě 2012/OMP/0655 o nájmu části pozemku
Resolution Number
0406/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°2. 2. 2023 do 20. 3. 2023)
Resolution Number
0407/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na schválení uzavření podnájmu v nebytovém prostoru
Resolution Number
0408/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/15, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0409/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082 - Správa majetku
Resolution Number
0410/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0411/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0412/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na vzdání se schválené dotace na „Snížení energetické náročnosti ZŠ°Nad°Vodovodem“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121, ze°strany MČ Praha 10
Resolution Number
0413/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci „Propojení křídel ZŠ U Vršovického nádraží“
Resolution Number
0414/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na vzdání se schválené dotace na „Snížení energetické náročnosti MŠ Magnitogorská“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121, ze°strany MČ Praha 10
Resolution Number
0415/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/0142 na akci „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4“
Resolution Number
0416/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí bytové náhrady výměnou za stávající obecní byt v°nemovitostech svěřených MČ Praha 10
Resolution Number
0417/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0418/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Science Festival na Desítce“
Resolution Number
0419/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na souhlas s přijetím věcného daru pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace od společnosti Praha 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0420/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0421/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
34.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0422/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace
Resolution Number
0423/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na souhlas se záměrem plánu obnovy pro organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Resolution Number
0424/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3024)
Resolution Number
0425/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3026)
Resolution Number
0426/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na schválení pravidel pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací ve školství, zřizovaných MČ Praha 10, a nové platové výměry ředitelů těchto organizací
Resolution Number
0427/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na ukončení finanční podpory pobytů žáků základních škol v Horském hotelu
Resolution Number
0428/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a°kulturního domu zřízených městskou částí Praha 10
Resolution Number
0429/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební opravy chodníků, parc. č. 2794/31, kú°Strašnice, Praha 10“
Resolution Number
0430/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2022
Resolution Number
0431/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na ukončení Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a°o°poskytování dalších souvisejících služeb č. 2020/KT/0566 se společností Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace
Resolution Number
0432/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na pověření oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva člena Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech
Resolution Number
0433/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou
Resolution Number
0434/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
47.
Proceeding
k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 161 ze dne 4. 3. 2022
Resolution Number
0435/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
48.
Proceeding
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Resolution Number
0436/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
49.
Proceeding
k návrhu na volbu tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)
Resolution Number
0437/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
50.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Desítka na Desítce“
Resolution Number
0438/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
51.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010°-°Pokladní°správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o°organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,  s. r. o.
Resolution Number
0439/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
52.
Proceeding
k informaci o nájemním vztahu k nebytovému prostoru
Resolution Number
0440/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
20. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 15. 6. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...