20. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 15. 6. 2023 10:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 991 v k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0389/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3401/2 v k. ú. Michle
Číslo usnesení
0390/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k odejmutí části pozemku parc. č. 3405/1 ze°správy MČ Praha 10 zpět do vlastnictví HMP s následnou směnou za povrch pozemku parc. č. 2425/5, vše v k. ú. Michle
Číslo usnesení
0391/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výkupu spoluvlastnických podílů ve výši id. 5/6 z pozemků parc. č. 2855/1, 2855/11 a 2848/3 v k. ú. Strašnice
Číslo usnesení
0392/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v°k.°ú. Strašnice
Číslo usnesení
0393/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Číslo usnesení
0394/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za°rok 2022, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
Číslo usnesení
0395/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - umístění dočasných podzemních kotev v pozemcích parc. č. 524, 525 a 526/1, vše v k. ú. Vršovice, obec Praha, v rámci projektu Madridská Medical Center
Číslo usnesení
0396/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 349 ze dne 10. 5. 2022 k návrhu na úpravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 353, k. ú. Vršovice v grafické části přílohy č. 1 a schválení opravy prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 353, k. ú. Vršovice v°grafické části
Číslo usnesení
0397/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na uzavření 3 x Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě T-Mobile Czech Republic, a. s. - etapy B, C a E
Číslo usnesení
0398/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., s názvem: Praha - polygon 14
Číslo usnesení
0399/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v nemovitosti Na°Louži 869/4, Praha 10 - Vršovice, se společností Pe3ny Net, s. r. o.
Číslo usnesení
0400/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/1473 o nájmu části pozemku na základě žádosti ze dne 27. 2. 2023
Číslo usnesení
0401/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s°dokončením akce: INS_FTTH_CZ_PRAHA Zahradní Město 2, k. ú. Záběhlice
Číslo usnesení
0402/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 26,5 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou
Číslo usnesení
0403/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2078/248 a parc. č. 2078/253, o celkové výměře 23,0 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou
Číslo usnesení
0404/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2021/OMP/0940 o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, o výměře 25,0 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem prodloužení smlouvy do 31. 12. 2027
Číslo usnesení
0405/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě 2012/OMP/0655 o nájmu části pozemku
Číslo usnesení
0406/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°2. 2. 2023 do 20. 3. 2023)
Číslo usnesení
0407/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na schválení uzavření podnájmu v nebytovém prostoru
Číslo usnesení
0408/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/15, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0409/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082 - Správa majetku
Číslo usnesení
0410/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Číslo usnesení
0411/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0412/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na vzdání se schválené dotace na „Snížení energetické náročnosti ZŠ°Nad°Vodovodem“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121, ze°strany MČ Praha 10
Číslo usnesení
0413/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci „Propojení křídel ZŠ U Vršovického nádraží“
Číslo usnesení
0414/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na vzdání se schválené dotace na „Snížení energetické náročnosti MŠ Magnitogorská“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121, ze°strany MČ Praha 10
Číslo usnesení
0415/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/0142 na akci „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4“
Číslo usnesení
0416/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na poskytnutí bytové náhrady výměnou za stávající obecní byt v°nemovitostech svěřených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0417/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0418/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Science Festival na Desítce“
Číslo usnesení
0419/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na souhlas s přijetím věcného daru pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Troilova 474/17, příspěvková organizace od společnosti Praha 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0420/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0421/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
k žádosti organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0422/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0423/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na souhlas se záměrem plánu obnovy pro organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0424/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3024)
Číslo usnesení
0425/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3026)
Číslo usnesení
0426/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na schválení pravidel pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací ve školství, zřizovaných MČ Praha 10, a nové platové výměry ředitelů těchto organizací
Číslo usnesení
0427/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na ukončení finanční podpory pobytů žáků základních škol v Horském hotelu
Číslo usnesení
0428/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a°kulturního domu zřízených městskou částí Praha 10
Číslo usnesení
0429/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební opravy chodníků, parc. č. 2794/31, kú°Strašnice, Praha 10“
Číslo usnesení
0430/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2022
Číslo usnesení
0431/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na ukončení Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a°o°poskytování dalších souvisejících služeb č. 2020/KT/0566 se společností Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0432/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
45.
Jednání
k návrhu na pověření oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva člena Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech
Číslo usnesení
0433/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
46.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou
Číslo usnesení
0434/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
47.
Jednání
k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 č. 161 ze dne 4. 3. 2022
Číslo usnesení
0435/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
48.
Jednání
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Číslo usnesení
0436/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
49.
Jednání
k návrhu na volbu tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)
Číslo usnesení
0437/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
50.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Desítka na Desítce“
Číslo usnesení
0438/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
51.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010°-°Pokladní°správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o°organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,  s. r. o.
Číslo usnesení
0439/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
52.
Jednání
k informaci o nájemním vztahu k nebytovému prostoru
Číslo usnesení
0440/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
20. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 15. 6. 2023 10:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...