24. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

24. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 14. 12. 2022 14:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na jmenování členů Komise pro strategii zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21)
Resolution Number
0837/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k aktualizaci Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích
Resolution Number
0838/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a°návazných služeb na období 2023-2024
Resolution Number
0839/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z°MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023
Resolution Number
0840/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2022 svěřeného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0841/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0802/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 k°návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0842/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0801/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 k°návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0843/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v rámci realizace projektu „MHMP - Sociální bydlení“ dle smlouvy DOT/11/04/029764/2022 - období leden - červen 2022
Resolution Number
0845/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Resolution Number
0846/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v rámci realizace projektu „MHMP - Sociální bydlení“ dle smlouvy DOT/11/04/028587/2020 - období leden - červen 2022
Resolution Number
0847/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VÝMĚNA OKEN V°PŮDNÍ VESTAVBĚ - 4. N. P. V°BYTOVÉM OBJEKTU č. p. 980 A 981, Nad Vršovskou horou, č. o. 1 a č. o. 3, v k. ú. Michle
Resolution Number
0848/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek a výběrových řízení
Resolution Number
0849/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k informaci o nápravných opatřeních provedených na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 10
Resolution Number
0850/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu úpravy Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
Resolution Number
0851/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na ustavení Pracovních skupin hodnotitelů a jmenování členů Pracovních skupin hodnotitelů pro hodnocení žádostí o dotace v dotačním řízení MČ Praha 10 v°roce 2023 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a°zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Resolution Number
0852/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociální bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0853/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení 39. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce
Resolution Number
0854/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 39
Resolution Number
0855/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38.
Resolution Number
0856/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0857/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0858/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0859/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze°dne 11.4.2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.
Resolution Number
0862/RMČ/2022
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2118)
Resolution Number
0863/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2108)
Resolution Number
0864/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha°10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace
Resolution Number
0865/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2120)
Resolution Number
0866/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7008) - vratka
Resolution Number
0867/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na souhlas se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení základní školy zřizované hlavním městem Prahou
Resolution Number
0868/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2119)
Resolution Number
0869/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2121)
Resolution Number
0870/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
35.
Proceeding
k informaci o ukončení smluvního vztahu mezi základní školou a obecně prospěšnou společností
Resolution Number
0871/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a°základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků
Resolution Number
0872/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
37.
Proceeding
k informaci o opatřeních v oblasti školství ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v°Praze (ÚZ 138)
Resolution Number
0873/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na stanovení hladiny významnosti u uplatňování koeficientu u DPH v hlavní činnosti MČ Praha 10
Resolution Number
0874/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
39.
Proceeding
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Resolution Number
0875/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2123) určené na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023
Resolution Number
0876/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Pražská energetika, a. s., IČO 601 93 913, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 a návrh na°výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky plynu se společností Pražská plynárenská, a. s., IČO 60 193 492, Národní 37, Praha 1
Resolution Number
0877/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na změnu členů školských rad při základních školách zřízených městskou částí Praha 10
Resolution Number
0878/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na realizaci Programu pomoci pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 10
Resolution Number
0879/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0880/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0881/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
24. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 14. 12. 2022 14:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...