23. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

23. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 28. 11. 2022 14:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na zřízení komisí Rady MČ Praha 10, jmenování členů, předsedů a tajemníků komisí
Resolution Number
0794/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů
Resolution Number
0795/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na schválení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně
Resolution Number
0796/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0797/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0798/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0799/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0800/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0801/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0802/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na změnu závazných limitů stanovených Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu na rok 2022
Resolution Number
0803/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na jmenování nových členů komise na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu
Resolution Number
0804/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“
Resolution Number
0836/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na zmocnění k provádění změn rozpisu rozpočtu
Resolution Number
0805/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0971 na akci „Zajištění energetických úspor - MŠ U Roháčových kasáren“
Resolution Number
0807/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na udělení pověření pracovníkům odboru životního prostředí (OŽP) k°zastupování městské části Praha 10 pro jednání s místně příslušným stavebním úřadem a místně příslušnými orgány státní správy a orgány stavebního dozoru, s místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, s místně příslušným silničním správním úřadem
Resolution Number
0808/RMČ/2022
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace
Resolution Number
0809/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace
Resolution Number
0810/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
19.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0811/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na souhlas s přijetím daru pro základní školu zřízenou městskou částí Praha°10
Resolution Number
0812/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol a školní jídelny zřízených městskou částí Praha 10.
Resolution Number
0813/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a°kulturního domu zřízených městskou částí Praha 10
Resolution Number
0814/RMČ/2022
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) a Kanceláře tajemníka (KT) Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0815/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0816/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10
Resolution Number
0817/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10
Resolution Number
0818/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech, návrh na určení místa a doby pro uzavírání manželství a pro konání slavnostních obřadů a návrh na stanovení výše částek pro odměňování oddávajících,°matrikářů/řek a referenta/tky ceremonie, partnerská města a protokol na°rok°2022°-°2026
Resolution Number
0819/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
28.
Proceeding
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k září 2022
Resolution Number
0820/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011
Resolution Number
0821/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce automobilu, číslo smlouvy 2021/OHS/0945 s příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10
Resolution Number
0822/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0823/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0824/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice
Resolution Number
0825/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, číslo smlouvy 2020/OHS/0122 s FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČO 264 39 573
Resolution Number
0826/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
35.
Proceeding
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022
Resolution Number
0827/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na změnu Statutu měsíčníku Praha 10, schváleného usnesením RMČ č. 508 ze°dne 15. 6. 2021 a pravidel jeho vydávání a na zrušení Redakční rady měsíčníku Praha°10, zřízené usnesením RMČ č. 333 ze dne 7. 5. 2019 k návrhu na zřízení Redakční rady měsíčníku Praha 10, určení počtu jejích členů a jmenování jejích členů a°předsednictva
Resolution Number
0828/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha odděleného GP°č.°3999-54/2022°z°pozemku parc. 2078/283 - ostatní plocha vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle°vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha
Resolution Number
0829/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a°nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha vše v k. ú. Záběhlice, Praha
Resolution Number
0830/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a°nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha
Resolution Number
0831/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0832/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 13.
Resolution Number
0833/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby a smlouvy o nájmu pozemku se°společností Alza.cz, a. s., IČO 270 82 440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00, Praha°7, u akce: umístění AlzaBoxu v ulici V Olšinách 3140/108, 100 00 Praha - Strašnice
Resolution Number
0834/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 číslo 0675/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022
Resolution Number
0835/RMČ/2022
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
23. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 28. 11. 2022 14:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...