23. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 28. 11. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na zřízení komisí Rady MČ Praha 10, jmenování členů, předsedů a tajemníků komisí
Číslo usnesení
0794/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů
Číslo usnesení
0795/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na schválení výpůjčky sbírkových předmětů z vily Karla Čapka pro výstavu pořádanou Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně
Číslo usnesení
0796/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Číslo usnesení
0797/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0798/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo usnesení
0799/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k informaci o platovém výměru pracovnice pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0800/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0801/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0802/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na změnu závazných limitů stanovených Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu na rok 2022
Číslo usnesení
0803/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na jmenování nových členů komise na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu
Číslo usnesení
0804/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“
Číslo usnesení
0836/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na zmocnění k provádění změn rozpisu rozpočtu
Číslo usnesení
0805/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ z důvodu vzniku zvlášť hrubého nepoměru v právech a povinnostech smluvních stran (skokové navýšení cen stavebních materiálů).
Číslo usnesení
0806/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0971 na akci „Zajištění energetických úspor - MŠ U Roháčových kasáren“
Číslo usnesení
0807/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na udělení pověření pracovníkům odboru životního prostředí (OŽP) k°zastupování městské části Praha 10 pro jednání s místně příslušným stavebním úřadem a místně příslušnými orgány státní správy a orgány stavebního dozoru, s místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, s místně příslušným silničním správním úřadem
Číslo usnesení
0808/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0809/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0810/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0811/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na souhlas s přijetím daru pro základní školu zřízenou městskou částí Praha°10
Číslo usnesení
0812/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol a školní jídelny zřízených městskou částí Praha 10.
Číslo usnesení
0813/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a°kulturního domu zřízených městskou částí Praha 10
Číslo usnesení
0814/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) a Kanceláře tajemníka (KT) Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0815/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0816/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10
Číslo usnesení
0817/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10
Číslo usnesení
0818/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech, návrh na určení místa a doby pro uzavírání manželství a pro konání slavnostních obřadů a návrh na stanovení výše částek pro odměňování oddávajících,°matrikářů/řek a referenta/tky ceremonie, partnerská města a protokol na°rok°2022°-°2026
Číslo usnesení
0819/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
28.
Jednání
k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k září 2022
Číslo usnesení
0820/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011
Číslo usnesení
0821/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce automobilu, číslo smlouvy 2021/OHS/0945 s příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10
Číslo usnesení
0822/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0823/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0824/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice
Číslo usnesení
0825/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, číslo smlouvy 2020/OHS/0122 s FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČO 264 39 573
Číslo usnesení
0826/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
35.
Jednání
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
0827/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na změnu Statutu měsíčníku Praha 10, schváleného usnesením RMČ č. 508 ze°dne 15. 6. 2021 a pravidel jeho vydávání a na zrušení Redakční rady měsíčníku Praha°10, zřízené usnesením RMČ č. 333 ze dne 7. 5. 2019 k návrhu na zřízení Redakční rady měsíčníku Praha 10, určení počtu jejích členů a jmenování jejích členů a°předsednictva
Číslo usnesení
0828/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha odděleného GP°č.°3999-54/2022°z°pozemku parc. 2078/283 - ostatní plocha vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle°vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha
Číslo usnesení
0829/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a°nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha vše v k. ú. Záběhlice, Praha
Číslo usnesení
0830/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a°nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha
Číslo usnesení
0831/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0832/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 13.
Číslo usnesení
0833/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby a smlouvy o nájmu pozemku se°společností Alza.cz, a. s., IČO 270 82 440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00, Praha°7, u akce: umístění AlzaBoxu v ulici V Olšinách 3140/108, 100 00 Praha - Strašnice
Číslo usnesení
0834/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na změnu usnesení RMČ Praha 10 číslo 0675/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022
Číslo usnesení
0835/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
23. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 28. 11. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...