1. k návrhu na navýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 1.000 Kč, navýšení limitu prostředků na ostatní osobní náklady a návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa

1. k návrhu na navýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 1.000 Kč, navýšení limitu prostředků na ostatní osobní náklady a návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa

Suggestion Number:
Resolution Number: 0645/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0645/RMČ/2022
ze dne 29.08.2022
k návrhu na navýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 1.000 Kč, navýšení limitu prostředků na ostatní osobní náklady a návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s navýšením odměn členům okrskových volebních komisí o 1.000,- Kč  (s výjimkou členů okrskových volebních komisí z řad zaměstnanců MČ Praha 10, zařazených do ÚMČ Praha°10, kterým již byly odměny navýšeny na základě rozhodnutí volebního štábu)

  0

 

II. schvaluje

 1. navýšení limitu prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 750 tis. Kč

  0

 2. změnu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

III. ukládá

 1. provést změnu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.08.2022

  0

 2. zajistit dodržení stanoveného schváleného limitu prostředků na ostatní osobní náklady na rok 2022

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
1. k návrhu na navýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 1.000 Kč, navýšení limitu prostředků na ostatní osobní náklady a návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Suggestion Number:
Resolution Number: 0645/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...