1. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10

1. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0224/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0224/RMČ/2023
ze dne 13.04.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o nájmu prostor se společností CARPET INVEST, s. r. o.,  se sídlem Na°poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO 017 60 068, ve znění dle°přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, uzavřít smlouvu o nájmu prostor se společností CARPET INVEST, s. r. o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ°110°00, IČO 017 60 068, dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 28.04.2023

  0

 2. Bc. Karolině Götzové, pověřen/é zastupováním vedoucí/ho OHS, zajistit v součinnosti s externím projektovým manažerem za účelem přípravy stěhování ÚMČ Praha 10, přípravu podkladů pro veřejnou zakázku na stěhovací služby na úplnou relokaci ÚMČ Praha 10 ve smyslu usnesení RMČ č. 0090/RMČ/2023 ze dne 9. 2. 2023, a to v kontextu se smlouvou o nájmu prostor schválenou v bodě I. tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

  Termín plnění: 28.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
1. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0224/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...