3. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

3. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 25. 1. 2024 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na změnu člena Komise kulturní Rady MČ Praha 10 (KK)
Resolution Number
0039/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k Vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2023
Resolution Number
0040/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/10/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady
Resolution Number
0041/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3098/1, o výměře 50,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem příležitostného parkování klientů autoservisu, jako°parkovacích stání
Resolution Number
0042/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 2023/OMP/1927 a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 2023/OMP/1931 se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 649 49 681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00
Resolution Number
0043/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 29 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0044/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0045/RMČ/2024
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
ke zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2023 v°působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb
Resolution Number
0046/RMČ/2024
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
ke zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v°rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023“
Resolution Number
0047/RMČ/2024
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10 Vršovice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0048/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Resolution Number
0049/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0050/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Resolution Number
0051/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0052/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci programu Mládež kraji s°Radou dětí a mládeže hl. m. Prahy
Resolution Number
0053/RMČ/2024
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku - poplatek za povolení k vjezdu s°motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Resolution Number
0054/RMČ/2024
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na souhlas s podáním žádosti o dotaci hl. m. Prahy na projekt Trenéři do škol
Resolution Number
0055/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Resolution Number
0056/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
19.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0057/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na odstoupení od Příkazní smlouvy č. 2022/OMP/0621 uzavřené s dodavatelem BUNG CZ, s. r. o., IČO 274 54 576
Resolution Number
0058/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
3. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 25. 1. 2024 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...