2. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

2. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 11. 1. 2024 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k podání adresovanému Radě MČ Praha 10: Žádost o slevu nájemného u bytu se°sníženou kvalitou (nájemce bytu Ruská 146, Praha 10, ze dne 21. 12. 2023)
Resolution Number
0004/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2211 v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0005/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 3184/2 v°k.°ú.°Strašnice
Resolution Number
0006/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Záběhlice, pozemek parc. č. 20/1
Resolution Number
0007/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, oblast ulice Nad vinným potokem - pozemky parc. č. 2497/10, 2497/11, 2497/12, 2497/13, 2497/14, 2497/17, 2497/18 a 2497/19
Resolution Number
0008/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně částí pozemků parc. č. 2946/1, parc. č. 2949/1 za části pozemků parc. č. 2949/3, parc. č. 2945, vše v k. ú. Michle
Resolution Number
0009/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 - Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů Číslo 2021/03493/D3
Resolution Number
0010/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na dovyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (od 31. 7. 2023 do 20. 9. 2023)
Resolution Number
0011/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na odkoupení části pozemku parc. č. 3097/1 označeného č. 300 a pozemku parc. č. 3097/6 v k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0012/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na°prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.°p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha a°schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V°Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na°společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0013/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/0142 na akci „Revitalizace jeslí Jakutská“
Resolution Number
0014/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - záměna zdrojů z poskytnutých účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - předfinancování (ÚZ 137) na přijaté kompenzace ze°státního rozpočtu (ÚZ 98045) v roce 2023 (RO 2159 a 3113)
Resolution Number
0015/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2024
Resolution Number
0016/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1861 na akci „Opravy po zatečení z učebny chemie - ZŠ Karla Čapka - Kodaňská 658/16 - Praha 10, 101 00 Vršovice“
Resolution Number
0017/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1314 k akci „SANACE ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI MŠ HRADEŠÍNSKÁ 1974/17, PRAHA 10“
Resolution Number
0018/RMČ/2024
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Resolution Number
0019/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0020/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0021/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Logicor Prague - Průmyslová“ na životní prostředí
Resolution Number
0022/RMČ/2024
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na souhlas se záměrem rozšíření nabídky vzdělávání v základní škole na území MČ Praha 10
Resolution Number
0023/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o°školských obvodech základních škol
Resolution Number
0024/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace
Resolution Number
0025/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2156) - vratka
Resolution Number
0026/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3112)
Resolution Number
0027/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 7009) - vratka
Resolution Number
0028/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2134)
Resolution Number
0029/RMČ/2024
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra“
Resolution Number
0030/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0051 - Sociální věci a 0091 - Vnitřní správa v°souvislosti s ukončením a finančním vypořádáním projektu EU - MHMP - sociální bydlení (RO 2132)
Resolution Number
0031/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2024
Resolution Number
0032/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na rozpracování usnesení 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se°konalo ve dnech 18. - 19. 12. 2023
Resolution Number
0033/RMČ/2024
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na zrušení části přílohy č. 1 materiálu schváleného usnesením č.°0865/RMČ/2023 ze dne 14. 12. 2023 a návrh na schválení náhradníka Veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce
Resolution Number
0034/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na schválení parametrů smírného řešení sporů o určení výše nájemného
Resolution Number
0035/RMČ/2024
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá
Resolution Number
0036/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu programu 7. ZMČ
Resolution Number
0037/RMČ/2024
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na provedení kontrolního znaleckého posudku v souvislosti s Výchozím ekonomickým vyhodnocením projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí
Resolution Number
0038/RMČ/2024
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
2. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 11. 1. 2024 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...