34. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

34. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 14. 12. 2023 9:30
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2024
Resolution Number
0837/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Mečíkova Residence Development, a. s.
Resolution Number
0838/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 3405/1 v k. ú. Michle
Resolution Number
0839/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 1269 v°k.°ú.°Vršovice
Resolution Number
0840/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků mezi HMP a Správou železnic pro projekt Drážní promenáda
Resolution Number
0841/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu aktualizace Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích, vč.°informace o jejím uplatnění za rok 2023
Resolution Number
0842/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2023/OMP/1892 spočívající v právu vstupu, chůze, průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1352/2, k. ú. Vršovice, obec Praha, který je ve správě MČ P10
Resolution Number
0843/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s výstavbou optické sítě společnosti Quantcom, a. s.
Resolution Number
0844/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0402/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na°uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s°dokončením akce: INS_FTTH_CZ_Praha Zahradní Město 2, k. ú. Záběhlice a návrh na°uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) 2023/OMP/1080
Resolution Number
0845/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na správu komunitního centra č.°2021/OBN/0186 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0846/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 číslo 0799/RMČ/2023 ze dne 16.°11.°2023 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (od 31. 7. 2023 do 20. 9. 2023)
Resolution Number
0847/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pravé a levé stěny průchodu u Kubánského náměstí 1267/10, v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0848/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (U Vršovického nádraží 30/30)
Resolution Number
0849/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu záměru prodeje nebytových jednotek č. 994/21, 994/22 a 994/23 v domě č.°p.°994, ulice Slovinská č. o. 25, Praha 10, k. ú. Vršovice, obec Praha, z důvodu realizace půdní vestavby
Resolution Number
0850/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č.°0659/RMČ/2023 ze dne 21. 9. 2023 k návrhu plánu na zajištění energetického managementu pro MČ Praha 10 společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a návrh k°zpracování a předložení Směrnice energetického managementu
Resolution Number
0851/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce osobního výtahu, Kubánské náměstí 10/1267, Praha 10“
Resolution Number
0852/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1355 na akci „Oprava průchodu a schodiště objektu č. p. 1299/1301 Bělocerkevská 24/26, Praha 10“ se společnosti ManuTOs, s. r. o., se sídlem Světova 249/14, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO°097 79 795
Resolution Number
0853/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu částí pozemku parc. č. 3007/1 k.°ú. Michle, obec Praha - rozšíření předmětu nájmu o zahrádky č. 10, 11 a 50
Resolution Number
0854/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0163 o nájmu části pozemku
Resolution Number
0855/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, o výměře 875 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem provozování autobazaru
Resolution Number
0856/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů pro LDN Vršovice“
Resolution Number
0857/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z°MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2024
Resolution Number
0858/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na vyslovení souhlasu Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s°realizací projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.“, a se záměrem podat žádost o finanční podporu z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR
Resolution Number
0859/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Resolution Number
0860/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0861/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0862/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0863/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0864/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů
Resolution Number
0865/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na ustavení Pracovních skupin hodnotitelů a jmenování členů Pracovních skupin hodnotitelů pro hodnocení žádostí o dotace v Dotačním řízení MČ Praha 10 v°roce 2024 v oblastech podpory Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a°zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a°udržitelný rozvoj
Resolution Number
0866/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o obstarání díla - Rekonstrukce DH Sobotecká
Resolution Number
0867/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
32.
Proceeding
k informaci o Plánu rekonstrukcí dětských hřišť a sportovišť v letech 2024 - 2026
Resolution Number
0868/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)
Resolution Number
0869/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na uzavření nové navazující smlouvy, která zajišťuje dodávku a údržbu geografického informačního systému MISYS, číslo smlouvy°2023/OIN/1902 s GEPRO, spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00°Praha 5, IČO 448 51 529
Resolution Number
0870/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0871/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0043 - EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10 dle HMP (RO 8055)
Resolution Number
0872/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8066) - vratka
Resolution Number
0873/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7008)
Resolution Number
0874/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8069) - vratka
Resolution Number
0875/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu změny závazných ukazatelů rozpočtu v odvětví 0041 - Školství na rok 2023
Resolution Number
0876/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0877/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a°základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků
Resolution Number
0878/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k informaci o akci „Masopustní rej“
Resolution Number
0879/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0880/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru dopravy (ODO) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0881/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) a°Odboru majetkoprávního (OMP) Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0882/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
47.
Proceeding
k návrhu na obnovení provozu interaktivních úředních desek na ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0883/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
48.
Proceeding
k informaci o průběhu plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2022
Resolution Number
0884/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
49.
Proceeding
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby původní (Vršovická 68) budovy radnice MČ Praha 10
Resolution Number
0885/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
50.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí doplatku účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních za rok 2022 v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2127)
Resolution Number
0886/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
51.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy na správu prostor Obřadní síně a Informační kanceláře se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, Vršovice, 101°00 Praha 10, IČO 272 05 703
Resolution Number
0887/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
52.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy na zajištění údržby objektu se společností PRAHA°10°-°Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO°272°05°703
Resolution Number
0888/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
53.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dohody o ukončení příkazní smlouvy na správu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť č. 2016/OHS/1083 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
Resolution Number
0889/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
54.
Proceeding
k návrhu na projednání „Petice na zachování parku na pozemku parc. č. 1873/105“
Resolution Number
0890/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
55.
Proceeding
k návrhu na uzavření Příkazní smlouvy na správu budovy Vršovická 1429/68, Praha 10 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0891/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
56.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 806/472, včetně budovy bez č. p. a č. o., k. ú. Malešice, obec Praha
Resolution Number
0892/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
57.
Proceeding
k podání adresovanému Radě MČ Praha 10 - reakce na zvýšení nájemného od 1. 1. 2024 (uživ. bytu Černická 10, Pha 10, ze dne 12. 12. 2023)
Resolution Number
0893/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
34. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 14. 12. 2023 9:30

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...