31. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

31. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 16. 11. 2023 8:30
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k odejmutí věcí ze svěřené správy městské°části Praha 10, a to pozemku parc. č. 986, včetně objektu s č. p. 84 a pozemku parc. č. 987, vše v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0753/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 728/1 a 728/2 v°k. ú. Malešice
Resolution Number
0754/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 13/16, 688/3, 688/4, 578/6 v k. ú. Strašnice a pozemků parc. č. 1056, 2096/12, 2096/18 v°k.°ú.°Vršovice
Resolution Number
0755/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 1343 a°parc. č. 1346/8 v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0756/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na vyslání Mgr. Tomáše Staňka do představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0757/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 4367/3 a parc. č. 4367/4 v k. ú. Strašnice, obec Praha
Resolution Number
0758/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na prodej či dlouhodobý pronájem pozemků parc. č. 2244/171, 2244/385, 2244/386, 2244/387, 2244/401 v k. ú. Strašnice, obec Praha a pozemků parc. č. 806/453, 806/795, 806/796, 806/797, 806/798 v k. ú. Malešice, obec Praha
Resolution Number
0759/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) za účelem napojení novostavby - Dvojdům Dolní chaloupky na vodovodní a kanalizační řad
Resolution Number
0760/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností ČEPS, a. s., IČO°257°02°556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
Resolution Number
0761/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v souvislosti s°dokončením akce: 11010-094621, FTTx9_A_VRN3,OK se společností CETIN, a. s., IČO°040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Resolution Number
0762/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi CPI Reality, a. s., IČO°281°83°436, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 a všemi vlastníky jednotek dle aktuálního výpisu z KN ke dni 27. 6. 2023 uvedených na LV 12284, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účasti Společenství vlastníků jednotek Bělocerkevská 1302, 1303, 1304, Praha 10, IČO 032 75 531, se sídlem Bělocerkevská 1302/28, Vršovice, 100 00 Praha 10, a udělení Plné moci
Resolution Number
0763/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/11/2022 ze dne 27. 6. 2022, k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a°Minská 776, Praha 10, a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10
Resolution Number
0764/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností CETIN, a. s., IČO°040°84°063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ohledně umístění rozvaděče KR 345/1 - skříň MIS 1b QT v rámci stavby MŠ Bajkalská
Resolution Number
0765/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/12/2023 ze dne 26. 6. 2023 k°návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
Resolution Number
0766/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci č.°2019/OBN/0291
Resolution Number
0767/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „OPRAVA SVĚTLÍKŮ A VÝMĚNA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, BD UKRAJINSKÁ 1060/19, 101 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE“
Resolution Number
0768/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových investičních a neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - na projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválený v rámci Operačního programu IROP, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2111)
Resolution Number
0769/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na přidělení 1 bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0770/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0771/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0772/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0773/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v souvislosti s°realizací projektu „MHMP - Sociální bydlení“ v roce 2023
Resolution Number
0774/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na schválení aktualizace vyhlášeného dotačního programu městské části Praha°10 pro oblast paliativní péče
Resolution Number
0775/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcného daru v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Resolution Number
0776/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0011 - Územní rozvoj do odvětví 0083 - Správa majetku a 0021 - Životní prostředí z důvodu zapojení kontribucí do realizovaných akcí v roce 2023
Resolution Number
0777/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - vratka dotace z roku 2022 určená na°předfinancování kompenzačního příspěvku ze státního rozpočtu za nouzové přístřeší a°nouzové ubytování, která nebyla zahrnuta do vratek v rámci finančního vypořádání za°rok 2022 (RO 8029)
Resolution Number
0778/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - záměna zdrojů z poskytnutých účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - předfinancování (ÚZ 137) na přijaté kompenzace ze°státního rozpočtu (ÚZ 98045) v roce 2023 (RO 2103 a 3079)
Resolution Number
0779/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Resolution Number
0780/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0781/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 662 ze dne 23. 8. 2018 a č. 485 ze dne 9. 6. 2020 na°vyčlenění volných bytových jednotek pro případ požáru, havárie a dalších mimořádných událostí
Resolution Number
0782/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. bytě č.5, v bytovém domě č.p. 999, ulice 28. pluku č. o. 52, Praha 10, kat.°území Vršovice
Resolution Number
0783/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru prodeje bytové jednotky č. 994/2 v domě č. p. 994, ul.°Slovinská, č. o. 25, k. ú. Vršovice, obec Praha oprávněnému nájemci z důvodu realizace půdní vestavby v privatizovaném domě
Resolution Number
0784/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10
Resolution Number
0785/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu ceníku nájemného v bytech svěřených městské části Praha 10
Resolution Number
0786/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na uzavření dohody za užívání pozemků a změnu rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí
Resolution Number
0787/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu k poskytnutí finančních prostředků koordinované akci „chodníkový program“ společností THMP, CETIN a PPD, realizovaných Technickou správou komunikací hl.°m. Prahy, a. s.
Resolution Number
0788/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2105)
Resolution Number
0789/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
38.
Proceeding
k informaci o stavu objektu mateřské školy zřízené MČ Praha 10
Resolution Number
0790/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8062) - vratky
Resolution Number
0791/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu v odvětví 0041 - Školství na rok 2023
Resolution Number
0792/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na souhlas se zapojením MČ Praha 10 do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV na území MČ Praha 10
Resolution Number
0793/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0062 - Sport do odvětví 0061 - Kultura a volný čas
Resolution Number
0794/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence
Resolution Number
0795/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do°odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0796/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu – přesun finančních prostředků z oblasti neinvestičních výdajů do oblasti investičních výdajů v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0797/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
46.
Proceeding
k informaci o podání žádosti o poskytnutí programové dotace z Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024
Resolution Number
0798/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
47.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (od 31. 7. 2023 do 20. 9. 2023)
Resolution Number
0799/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
31. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 16. 11. 2023 8:30

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...