29. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

29. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 19. 10. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodloužení výpůjčky části pozemku parc.°č. 3067/5 v k. ú. Michle
Resolution Number
0693/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 2214/1 v°k. ú. Vršovice
Resolution Number
0694/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2746 v k. ú. Strašnice
Resolution Number
0695/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v°k.°ú. Strašnice
Resolution Number
0696/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku z evidence nemovitosti „Restaurace Gutovka“
Resolution Number
0697/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k informaci o výpovědi Smlouvy o spolupráci č. 2015/OSO/1755
Resolution Number
0698/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za druhé pololetí školního roku 2022/2023
Resolution Number
0699/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0700/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o., k°30.°6.°2023
Resolution Number
0701/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°30. 6. 2023
Resolution Number
0702/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti zkvalitňování péče o°občany MČ Praha 10 s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady
Resolution Number
0703/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na zapojení MČ Praha 10 do projektu „Podpora začleňování osob z Ukrajiny“ v roli partnera bez finančního příspěvku
Resolution Number
0704/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na vzdání se schválených dotací v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020
Resolution Number
0705/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ V RYBNÍČKÁCH, V°RYBNÍČKÁCH 31/1980, PRAHA 10“
Resolution Number
0706/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „MŠ NUČICKÁ - REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ A BROUZDALIŠTĚ, Nučická 1914/42, PRAHA 10 - Strašnice“
Resolution Number
0707/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na „Doplnění Registru zástupců občanů v°hodnotících komisích“
Resolution Number
0708/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního°pláště objektu ZŠ U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10 Vršovice“ ve°zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0709/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo č. 2023/OMP/1230 „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“, Praha 10
Resolution Number
0710/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/142 na akci: „Revitalizace jesle Jakutská“
Resolution Number
0711/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na převod 2. části finančních prostředků na pokrytí výdajů příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na°rok 2023 z kapitoly OMP do OBN
Resolution Number
0712/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0713/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0714/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce
Resolution Number
0715/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí bytové náhrady výměnou za stávající obecní byt v°nemovitostech svěřených MČ Praha 10
Resolution Number
0716/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0717/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0718/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Resolution Number
0719/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0720/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu Průběžné zprávy za rok 2023 k auditu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Resolution Number
0721/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2096)
Resolution Number
0722/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k informaci o podpoře provozování dětských skupin na území MČ Praha 10
Resolution Number
0723/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na souhlas s podáním žádosti o dotaci na realizaci adaptačních skupin na°území hl. m. Prahy pro školní rok 2023/2024.
Resolution Number
0724/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku
Resolution Number
0725/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
34.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0726/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na souhlas s novými kritérii pro odměňování ředitelů organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0727/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru zažádat Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci v rámci Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita, v°kontextu Analýzy stavu vozového parku Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0728/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na změnu tajemníka/tajemnice Komise kulturní (KK) Rady MČ Praha 10
Resolution Number
0729/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA)
Resolution Number
0730/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM, DDHM a předmětů operativní evidence
Resolution Number
0731/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na přechod správy objektu Vršovická 1429/68, Praha 10 z Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části Praha 10 na Odbor bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0732/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
29. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 19. 10. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...