24. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 24. 8. 2023 9:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na schválení 3. vydání Dokumentace QMS QI 63-01-16 „Zásady pro°pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“
Číslo usnesení
0556/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301, Bělocerkevská 24/26, 100 00, Praha 10“
Číslo usnesení
0557/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - vratka 100% podílu MČ na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2021 (RO 3039)
Číslo usnesení
0558/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - vratka 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2022 (RO 3040)
Číslo usnesení
0559/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - podíl na finančních prostředcích obdržených jako°výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií za období 1. 1. 2023 - 31. 5. 2023 (RO 3042)
Číslo usnesení
0560/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - finanční vypořádání se státním rozpočtem a°rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2022 (RO 8033 a RO 8034)
Číslo usnesení
0561/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 - Správa majetku do odvětví 0041 - Školství
Číslo usnesení
0562/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2022/OMP/0621 s názvem „TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice na základní školu Praha°10 - Strašnice“
Číslo usnesení
0563/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1233 na akci "Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10"
Číslo usnesení
0564/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0565/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0566/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na souhlas se záměrem zřízení soukromé základní školy na území MČ°Praha°10
Číslo usnesení
0567/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na změnu pravidel na nominaci a udělování Ceny bratří Čapků
Číslo usnesení
0568/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0319/RMČ/2023 z 18. 5. 2023 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace a k návrhu na°převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0569/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0570/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2074)
Číslo usnesení
0571/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2073)
Číslo usnesení
0572/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2023
Číslo usnesení
0573/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na schválení Smlouvy o nájmu parkovacích stání se společností CARPET INVEST, s. r. o., IČO 017 60 068, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha°1
Číslo usnesení
0574/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na změnu Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s°názvem „Výroba a montáž polic do regálů v objektu Vinice Business Centre - Vinice II, Vinohradská 3218/169, Praha 10“
Číslo usnesení
0575/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na schválení záměru nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a její zřízené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno na°období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
Číslo usnesení
0576/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k užití software e-manažer a°souvisejících službách č. 2022/OHS/1294 se společností PORSENNA ICT, s. r. o., IČO°067 15 371, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Číslo usnesení
0577/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo usnesení
0578/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - změna účelu části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 na realizaci opatření pro°pražské domácnosti ohrožené inflací a ponechaných k čerpání v roce 2023 (RO°3052)
Číslo usnesení
0579/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023OMP/1134 na akci „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1.NP a 2.NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Číslo usnesení
0580/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, o°celkové výměře 624 m2, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0581/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Sejdeme se na Desítce“
Číslo usnesení
0582/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na schválení záměru uspořádání ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023
Číslo usnesení
0583/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
24. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 24. 8. 2023 9:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...