24. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

24. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 24. 8. 2023 9:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na schválení 3. vydání Dokumentace QMS QI 63-01-16 „Zásady pro°pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“
Resolution Number
0556/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava průchodu a schodiště objektu č.p. 1299/1301, Bělocerkevská 24/26, 100 00, Praha 10“
Resolution Number
0557/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - vratka 100% podílu MČ na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2021 (RO 3039)
Resolution Number
0558/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - vratka 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2022 (RO 3040)
Resolution Number
0559/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - podíl na finančních prostředcích obdržených jako°výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií za období 1. 1. 2023 - 31. 5. 2023 (RO 3042)
Resolution Number
0560/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - finanční vypořádání se státním rozpočtem a°rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2022 (RO 8033 a RO 8034)
Resolution Number
0561/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 - Správa majetku do odvětví 0041 - Školství
Resolution Number
0562/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2022/OMP/0621 s názvem „TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice na základní školu Praha°10 - Strašnice“
Resolution Number
0563/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1233 na akci "Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10"
Resolution Number
0564/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0565/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0566/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na souhlas se záměrem zřízení soukromé základní školy na území MČ°Praha°10
Resolution Number
0567/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na změnu pravidel na nominaci a udělování Ceny bratří Čapků
Resolution Number
0568/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0319/RMČ/2023 z 18. 5. 2023 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace a k návrhu na°převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Resolution Number
0569/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0570/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2074)
Resolution Number
0571/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2073)
Resolution Number
0572/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2023
Resolution Number
0573/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na schválení Smlouvy o nájmu parkovacích stání se společností CARPET INVEST, s. r. o., IČO 017 60 068, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha°1
Resolution Number
0574/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na změnu Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s°názvem „Výroba a montáž polic do regálů v objektu Vinice Business Centre - Vinice II, Vinohradská 3218/169, Praha 10“
Resolution Number
0575/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a její zřízené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno na°období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
Resolution Number
0576/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k užití software e-manažer a°souvisejících službách č. 2022/OHS/1294 se společností PORSENNA ICT, s. r. o., IČO°067 15 371, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Resolution Number
0577/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Resolution Number
0578/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - změna účelu části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 na realizaci opatření pro°pražské domácnosti ohrožené inflací a ponechaných k čerpání v roce 2023 (RO°3052)
Resolution Number
0579/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023OMP/1134 na akci „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1.NP a 2.NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Resolution Number
0580/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, o°celkové výměře 624 m2, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0581/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Sejdeme se na Desítce“
Resolution Number
0582/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru uspořádání ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023
Resolution Number
0583/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
24. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 24. 8. 2023 9:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...