25. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 21. 12. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na schválení uzavřené smlouvy o podnájmu nebytového prostoru
Číslo usnesení
0882/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na schválení výpovědi smlouvy o nájmu zařízení tepelného hospodářství a°výkonu dalších práv a povinností se společností COM-TIP, s. r. o., a to ve vztahu k°zařízením plynových kotelen umístěných v domech Estonská 411/1 a Kodaňská 54/10, Praha 10
Číslo usnesení
0883/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor
Číslo usnesení
0884/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Číslo usnesení
0885/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení č. 0821/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 k návrhu na°další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti 10 a ANO 2011
Číslo usnesení
0886/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků domu Karpatská 1163 - 1167, Praha 10, u akce: Vybudování oploceného a uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 1572/1, k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0887/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Umístění dočasných podzemních kotev na pozemcích parc. č. 357 a 373, k. ú. Vršovice v rámci projektu Carnea - Praha Vršovice, polyfunkční objekt, dostavba mezi ulicemi Krymská a Francouzská
Číslo usnesení
0888/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na zahájení jednání o nabytí pozemku parc. č. 2472/4, k. ú. Vršovice, obec°Praha
Číslo usnesení
0889/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0043 - EU- Místní akční plán rozvoje vzdělávání III MČ P10 dle HMP (RO 2124)
Číslo usnesení
0890/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0891/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č.°0665/RMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022 k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha°10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice
Číslo usnesení
0892/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0848/RMČ/2022 ze dne 14. 12. 2022
Číslo usnesení
0893/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na udělení pověření Ing. Františku Daníčkovi, vedoucímu odboru dopravy Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0894/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na vyhlášení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
Číslo usnesení
0895/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na udělení pověření pro Bc. Jakuba Brzoně, vedoucího OMP, k zastupování MČ Praha°10 ve správních a soudních řízeních a k pověřování zaměstnanců MČ Praha°10 a ke zmocňování dalších osob, návrh pověření k°uzavírání smluv, k podpisu dokumentů a k jednání ve vztahu ke katastrálnímu úřadu, návrh pověření k°zastupování MČ Praha°10 pro jednání s místně příslušným stavebním úřadem a°s°místně příslušnými orgány státní správy a orgány stavebního dozoru a návrh pověření k°zastupování ve správních řízeních dle zák. č. 114/1991 Sb. a ke kácení dřevin
Číslo usnesení
0896/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 1896/1, parc. č. 1885/10 a°parc.°č.°1896/2, k. ú. Vršovice, obec Praha, o celkové výměře 777,0 m², za účelem užívání stavby k bydlení
Číslo usnesení
0897/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010- Pokladní správa do odvětví 0081 - Obecní majetek
Číslo usnesení
0898/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na schválení smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady a dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Praha 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0899/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na změnu Statutu měsíčníku Praha 10 a pravidel jeho vydávání, schváleného usnesením RMČ č. 0828/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022
Číslo usnesení
0900/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 2020/OBN/1169
Číslo usnesení
0901/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
25. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 21. 12. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...