19. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

19. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 1. 6. 2023 11:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3432/27 a pozemku parc. č. 3432/49, který vznikl°oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022 vše v°k.°ú.°Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 228 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Ježek, IČO 624 10 172, se sídlem Praha 10, Na Padesátém 1732/2, PSČ 100 00, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“
Resolution Number
0350/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3432/26 a pozemku parc. č. 3432/102, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022 vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 227 v k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3144 v k. ú. Strašnice, obec Praha, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 627 050 Kč
Resolution Number
0351/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na odkup pozemku parc. č. 2472/4, k. ú. Vršovice, obec Praha od Sady, lesy a°zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267/9, Praha 1 - Staré Město
Resolution Number
0353/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na°společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0354/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na vyslovení souhlasu s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., do fondu investic této příspěvkové organizace
Resolution Number
0355/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., a zrušení usnesení RMČ č. 0278/RMČ/2023
Resolution Number
0356/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Resolution Number
0357/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2023
Resolution Number
0358/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 v roce 2023
Resolution Number
0359/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024, za období 2021-2022
Resolution Number
0360/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
13.
Proceeding
k informaci o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2022 a informaci o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v°roce 2022
Resolution Number
0362/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2022, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Resolution Number
0363/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze°dne 7. 12. 2021, uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
Resolution Number
0364/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“, zadávanou v otevřeném řízení
Resolution Number
0365/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do°orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
Resolution Number
0366/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha°IV
Resolution Number
0367/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5
Resolution Number
0368/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0369/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Resolution Number
0370/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Resolution Number
0371/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0372/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0373/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu k projednání "Průběžné zprávy za rok 2022 k auditu udržitelného rozvoje MČ Praha 10"
Resolution Number
0374/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na°nákup produktů společnosti VMware
Resolution Number
0375/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o technické podpoře systému VITA, číslo smlouvy 2023/OIN/0763, s VITA software, s. r. o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO°610 60 631
Resolution Number
0376/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2022)
Resolution Number
0377/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na zřízení nové základní školy na území MČ Praha 10 a na schválení její zřizovací listiny
Resolution Number
0378/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10, rozpracovaného usnesením RMČ č. 0078/RMČ/2023 ze dne 9. 2. 2023
Resolution Number
0379/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
Resolution Number
0380/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2023
Resolution Number
0381/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Resolution Number
0382/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem bytu
Resolution Number
0383/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0384/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0081 - Obecní majetek
Resolution Number
0385/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci "Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Resolution Number
0386/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na souhlas s podáním žádosti o grant hl. m. Prahy na projekt Trenéři do škol
Resolution Number
0387/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0388/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
19. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 1. 6. 2023 11:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...