19. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 1. 6. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3432/27 a pozemku parc. č. 3432/49, který vznikl°oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022 vše v°k.°ú.°Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 228 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Ježek, IČO 624 10 172, se sídlem Praha 10, Na Padesátém 1732/2, PSČ 100 00, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“
Číslo usnesení
0350/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3432/26 a pozemku parc. č. 3432/102, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022 vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 227 v k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3144 v k. ú. Strašnice, obec Praha, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 627 050 Kč
Číslo usnesení
0351/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na odkup pozemku parc. č. 2472/4, k. ú. Vršovice, obec Praha od Sady, lesy a°zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267/9, Praha 1 - Staré Město
Číslo usnesení
0353/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na°společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0354/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na vyslovení souhlasu s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., do fondu investic této příspěvkové organizace
Číslo usnesení
0355/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., a zrušení usnesení RMČ č. 0278/RMČ/2023
Číslo usnesení
0356/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
Číslo usnesení
0357/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2023
Číslo usnesení
0358/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 v roce 2023
Číslo usnesení
0359/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
11.
Jednání
k vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024, za období 2021-2022
Číslo usnesení
0360/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
13.
Jednání
k informaci o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2022 a informaci o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v°roce 2022
Číslo usnesení
0362/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
14.
Jednání
k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2022, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Číslo usnesení
0363/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze°dne 7. 12. 2021, uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
Číslo usnesení
0364/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“, zadávanou v otevřeném řízení
Číslo usnesení
0365/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do°orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
Číslo usnesení
0366/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha°IV
Číslo usnesení
0367/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5
Číslo usnesení
0368/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0369/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu
Číslo usnesení
0370/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Číslo usnesení
0371/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0372/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0373/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu k projednání "Průběžné zprávy za rok 2022 k auditu udržitelného rozvoje MČ Praha 10"
Číslo usnesení
0374/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na°nákup produktů společnosti VMware
Číslo usnesení
0375/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o technické podpoře systému VITA, číslo smlouvy 2023/OIN/0763, s VITA software, s. r. o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO°610 60 631
Číslo usnesení
0376/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2022)
Číslo usnesení
0377/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na zřízení nové základní školy na území MČ Praha 10 a na schválení její zřizovací listiny
Číslo usnesení
0378/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10, rozpracovaného usnesením RMČ č. 0078/RMČ/2023 ze dne 9. 2. 2023
Číslo usnesení
0379/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0380/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2023
Číslo usnesení
0381/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Číslo usnesení
0382/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem bytu
Číslo usnesení
0383/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0384/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0081 - Obecní majetek
Číslo usnesení
0385/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci "Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Číslo usnesení
0386/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na souhlas s podáním žádosti o grant hl. m. Prahy na projekt Trenéři do škol
Číslo usnesení
0387/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo usnesení
0388/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
19. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 1. 6. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...