9. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

9. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 23. 3. 2023 11:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Resolution Number
0152/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na změnu Základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10
Resolution Number
0153/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 244/532 oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z°pozemku parc. č. 2244/173 a z pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec°Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“
Resolution Number
0154/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2078/573 odděleného z pozemku parc. č. 2078/314 dle GP č. 4020-99/2022 vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha, který je součástí vymezeného pozemkového celku č. 281 v k. ú. Záběhlice, Praha Bytovému družstvu Sněženka, IČO°649 46 452, se sídlem Praha 10, Sněženková ul. 2580/11, PSČ 106 00
Resolution Number
0155/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení za účelem zápisu garáže nacházející se°na°části pozemku parc. č. 2239/54, k. ú. Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0156/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, o°výměře 1.524,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem změny platebních podmínek
Resolution Number
0157/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1287, o výměře 379,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem vybudování a užívání komunitní zahrady
Resolution Number
0158/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2867, o výměře 174,0 m2, k. ú. Vinohrady, obec Praha, za účelem vybudování a užívání komunitní zahrady
Resolution Number
0159/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku s aktuálním uživatelem přilehlé stavby
Resolution Number
0160/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0690/RMČ/2022 a 0691/RMČ/2022 ze dne 29.°9.°2022
Resolution Number
0161/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 ze dne 27. 6. 2023 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha vlastníkům zapsaným na LV č. 682 v k. ú. Vinohrady, obec Praha
Resolution Number
0162/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích
Resolution Number
0163/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na aktualizaci ceny na opravu schodiště a průchodu domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10
Resolution Number
0164/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na zřízení služebnosti práva chůze a jízdy k tíži pozemku parc. č. 3098/1 v°k.°ú.°Michle, obec Praha
Resolution Number
0165/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Provedení výkopových prací k°novému uzemnění hromosvodů pro domy U Slavie 1387/2, 1388/4, 1389/6, 1390/8, na°pozemku parc. č. 1852/4, k. ú. Vršovice
Resolution Number
0166/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - stavba zastřešení bytového domu v°Praze 10, Záběhlicích, Želivecká 2796 - 2797
Resolution Number
0167/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postavené na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na°společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0168/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0169/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/88, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0170/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
20.
Proceeding
k informaci o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0171/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na zahájení jednání o nabytí pozemků parc. č. 526/2 a parc. č. 526/4, k.°ú.°Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0172/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na opravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 713, č. o. 11, k.°ú.°Vršovice, obec Praha
Resolution Number
0173/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0174/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na schválení bezúplatného převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., do správy Školní jídelny Praha 10, p. o.
Resolution Number
0175/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023 v°odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3008)
Resolution Number
0176/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl.°m.°Prahy pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2004)
Resolution Number
0177/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010)
Resolution Number
0178/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3006)
Resolution Number
0179/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu odpisového plánu dlouhodobého majetku spravovaného Centrem sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na rok 2023
Resolution Number
0180/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu odpisového plánu dlouhodobého majetku spravovaného Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023
Resolution Number
0181/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851
Resolution Number
0182/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o připojení - lokality ze sítí NN, adresa Bajkalská 1534/19, parcela 1538/1,1538/4, 1538/7, 1538/8,1537/7, Praha 10 - Vršovice, 100 00, na°akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Resolution Number
0183/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0184/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 39.
Resolution Number
0185/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Resolution Number
0186/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na schválení kvót pro Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha°10
Resolution Number
0187/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
37.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a°udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
Resolution Number
0188/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
38.
Proceeding
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 0862/RMČ/2022 ze dne 14.12.2022 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze°dne 11.4.2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.
Resolution Number
0189/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
39.
Proceeding
k vyhodnocení Plánu zlepšování 2022 a schválení Plánu zlepšování 2023
Resolution Number
0190/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
40.
Proceeding
k žádosti organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0191/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0192/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0043 - EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10 dle HMP (RO 2006)
Resolution Number
0193/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
43.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce ČR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO č. 2008) na výkon pěstounské péče
Resolution Number
0194/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8006)
Resolution Number
0195/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče na rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2008)
Resolution Number
0196/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech
Resolution Number
0197/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
47.
Proceeding
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Resolution Number
0198/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
48.
Proceeding
k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
Resolution Number
0199/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
9. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 23. 3. 2023 11:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...