9. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 23. 3. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Číslo usnesení
0152/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na změnu Základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10
Číslo usnesení
0153/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 244/532 oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z°pozemku parc. č. 2244/173 a z pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec°Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“
Číslo usnesení
0154/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2078/573 odděleného z pozemku parc. č. 2078/314 dle GP č. 4020-99/2022 vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha, který je součástí vymezeného pozemkového celku č. 281 v k. ú. Záběhlice, Praha Bytovému družstvu Sněženka, IČO°649 46 452, se sídlem Praha 10, Sněženková ul. 2580/11, PSČ 106 00
Číslo usnesení
0155/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení za účelem zápisu garáže nacházející se°na°části pozemku parc. č. 2239/54, k. ú. Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0156/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, o°výměře 1.524,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem změny platebních podmínek
Číslo usnesení
0157/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1287, o výměře 379,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem vybudování a užívání komunitní zahrady
Číslo usnesení
0158/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2867, o výměře 174,0 m2, k. ú. Vinohrady, obec Praha, za účelem vybudování a užívání komunitní zahrady
Číslo usnesení
0159/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku s aktuálním uživatelem přilehlé stavby
Číslo usnesení
0160/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0690/RMČ/2022 a 0691/RMČ/2022 ze dne 29.°9.°2022
Číslo usnesení
0161/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 ze dne 27. 6. 2023 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha vlastníkům zapsaným na LV č. 682 v k. ú. Vinohrady, obec Praha
Číslo usnesení
0162/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích
Číslo usnesení
0163/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na aktualizaci ceny na opravu schodiště a průchodu domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10
Číslo usnesení
0164/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na zřízení služebnosti práva chůze a jízdy k tíži pozemku parc. č. 3098/1 v°k.°ú.°Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0165/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby - Provedení výkopových prací k°novému uzemnění hromosvodů pro domy U Slavie 1387/2, 1388/4, 1389/6, 1390/8, na°pozemku parc. č. 1852/4, k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0166/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - stavba zastřešení bytového domu v°Praze 10, Záběhlicích, Želivecká 2796 - 2797
Číslo usnesení
0167/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postavené na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na°společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0168/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0169/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/88, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0170/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
20.
Jednání
k informaci o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0171/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na zahájení jednání o nabytí pozemků parc. č. 526/2 a parc. č. 526/4, k.°ú.°Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0172/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na opravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 713, č. o. 11, k.°ú.°Vršovice, obec Praha
Číslo usnesení
0173/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0174/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na schválení bezúplatného převodu movitého majetku ve správě Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., do správy Školní jídelny Praha 10, p. o.
Číslo usnesení
0175/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023 v°odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3008)
Číslo usnesení
0176/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl.°m.°Prahy pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2004)
Číslo usnesení
0177/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010)
Číslo usnesení
0178/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3006)
Číslo usnesení
0179/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu odpisového plánu dlouhodobého majetku spravovaného Centrem sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na rok 2023
Číslo usnesení
0180/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu odpisového plánu dlouhodobého majetku spravovaného Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023
Číslo usnesení
0181/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851
Číslo usnesení
0182/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o připojení - lokality ze sítí NN, adresa Bajkalská 1534/19, parcela 1538/1,1538/4, 1538/7, 1538/8,1537/7, Praha 10 - Vršovice, 100 00, na°akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo usnesení
0183/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0184/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 39.
Číslo usnesení
0185/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Číslo usnesení
0186/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na schválení kvót pro Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha°10
Číslo usnesení
0187/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a°udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
Číslo usnesení
0188/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 0862/RMČ/2022 ze dne 14.12.2022 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze°dne 11.4.2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.
Číslo usnesení
0189/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
39.
Jednání
k vyhodnocení Plánu zlepšování 2022 a schválení Plánu zlepšování 2023
Číslo usnesení
0190/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
40.
Jednání
k žádosti organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0191/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0192/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0043 - EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10 dle HMP (RO 2006)
Číslo usnesení
0193/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce ČR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO č. 2008) na výkon pěstounské péče
Číslo usnesení
0194/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8006)
Číslo usnesení
0195/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
45.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče na rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2008)
Číslo usnesení
0196/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
46.
Jednání
k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech
Číslo usnesení
0197/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
47.
Jednání
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Číslo usnesení
0198/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
48.
Jednání
k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
Číslo usnesení
0199/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
9. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 23. 3. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...