8. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0128/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0128/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, provést v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
8. k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0128/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...