26. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2003)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0146/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0146/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2003) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2003) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle°bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
26. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2003)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0146/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...